[89,7 mhz] Nova FM Record – 1992

novafmrecordData: 1992